Zoek in 2500 vacatures

#

Algemene voorwaarden

www.jobmotive.nl

Algemene voorwaarden werkgevers
ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

Algemene Voorwaarden deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Diensten:
1 van de door Mobility Media B.V. aangeboden diensten, zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, al dan niet voorzien van video's en/of fotoclips, alsmede het verkrijgen van toegang c.q. inzage te krijgen in de door Mobility Media B.V. aangelegde CV-database en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Mobility Media B.V. en Opdrachtgever.

Gebruiker:
De Werkzoekende, de Opdrachtgever en elk overig natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van (de Diensten van Mobility Media B.V. zoals aangeboden op) de Site.

Mobility Media B.V.:
Mobility Media B.V. uitgever van de website Jobmotive.nl, de gebruiker van de Algemene Voorwaarden op www.MobilityMedia.nl, gevestigd aan de Naritaweg 14, 1046 BZ Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 56939361.

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of die van de Diensten van Mobility Media B.V. gebruik maakt zoals onder meer aangeboden op de Site.

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mobility Media B.V. op grond waarvan Mobility Media B.V. Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

Site:
de portal via welke Mobility Media B.V. Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.jobmotive.nl.

Werkzoekende:
De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten van Mobility Media B.V. gebruik maakt zoals aangeboden op de Site.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Site, het verlenen van Diensten door Mobility Media B.V. aan haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Mobility Media B.V. of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Mobility Media B.V. en haar Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.2. Eventuele voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Mobility Media B.V. zijn aangegeven.

2.3. Mobility Media B.V. heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.

2.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.

2.5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Mobility Media B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mobility Media B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

ARTIKEL 3 OFFERTES/OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Mobility Media B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Opdrachten van Opdrachtgever binden Mobility Media B.V. pas nadat de opdracht door Mobility Media B.V. per e-mail is bevestigd, dan wel nadat Mobility Media B.V. kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

ARTIKEL 4 OPZEGTERMIJN
Een betaald Abonnement kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, met inachtneming van de Thuiswinkelvoorwaarden. Na afloop van deze periode kan het Abonnement stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd. Mobility Media B.V. wijst de Werkgever bij het aangaan van het Abonnement nadrukkelijk op deze mogelijkheid van stilzwijgende verlenging. Hiervoor treedt Mobility Media B.V. in contact met de Opdrachtgever minimaal 30 dagen voor het verstrijken van het Abonnement.

4.1 Het betaalde abonnement is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode te allen tijde met een opzegtermijn van minimaal 30 dagen vóór de eerste vervaldatum. Mobility Media B.V. stelt Opdrachtgever hiervoor bij 4/5 van het verstrijken van de periode op de hoogte. Na een verlenging voor onbepaalde tijd is het abonnement jaarlijks opzegbaar.

4.2 Het (betaalde) Abonnement kan opgezegd worden via het contactformulier op de website en brief onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. De Werkgever ontvangt op het bij Mobility Media B.V. bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.

4.3 Ongeacht of het (betaalde) Abonnement is opgezegd, deactiveert Mobility Media B.V. op verzoek van de Werkgever te allen tijde het profiel van de Werkgever zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Werkgever.

4.4 De Werkgever heeft 14 dagen na het aangaan van het Abonnement de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6 van de Thuiswinkelvoorwaarden. Als de Werkgever hiervan gebruik maakt, maar de Werkgever heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van Mobility Media B.V., dan is Mobility Media B.V. gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van 60 dagen t.w.v. € 195,-excl. BTW (Basic abonnement één vacature 60 dagen). Mobility Media B.V. vraagt de Werkgever nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Werkgever hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de Werkgever toch herroept.

ARTIKEL 5 POSITIE MOBILITY MEDIA B.V.
De Site probeert werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. Mobility Media B.V. is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site.

ARTIKEL 6 GEGEVENS/INLOGACCOUNT OPDRACHTGEVER
6.1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Mobility Media B.V. dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.

6.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Mobility Media B.V.. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever Mobility Media B.V. toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

6.3. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4. Mobility Media B.V. behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Mobility Media B.V. noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
• De vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
• Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst;
• de vacature bevat een verwijzing naar andere - niet op de Site vermelde -vacatures;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code;
6.5. De door Mobility Media B.V. verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Evenwel mag een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van 1 inlogaccount.

6.6. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door Mobility Media B.V. verstrekte inloggegevens.

6.7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV's te plaatsen op de Site.

6.8. De door Mobility Media B.V. gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op vacatures ongeacht of deze handmatig worden geplaatst danwel geautomatiseerd worden aangeleverd.

ARTIKEL 7 REIKWIJDTE GEBRUIKSRECHT TOT INZAGE CV- EN VACATUREDATABASE
7.1. Indien Opdrachtgever zich toegang c.q. inzage heeft verschaft in de door Mobility Media B.V. aangelegde CV-database gelden de volgende leden van dit artikel

7.2. Opdrachtgever erkent dat Mobility Media B.V. producent is van de vacature- en CV-database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.

7.3. Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

7.4. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Mobility Media B.V..

7.5. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Mobility Media B.V. of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, vacature en/of bedrijfsinformatie.


ARTIKEL 9 SPAM/HARVESTEN
Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
• Het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
• het (ongevraagd) organiseren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
• iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
• e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.
ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING
Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of Mobility Media B.V.. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of Mobility Media B.V.. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Mobility Media B.V. gebruik maakt.

ARTIKEL 12 ONDERHOUD
Mobility Media B.V. is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Mobility Media B.V. ontstaat.

ARTIKEL 13 GARANTIE
Mobility Media B.V. heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mobility Media B.V. garandeert echter niet:
• Dat de informatie op de Site juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's;
• dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
• dat de systemen van Mobility Media B.V. vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

ARTIKEL 14 ONDERZOEKSPLICHT
Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres info@Mobility Media B.V..nl

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID
15.1. De totale aansprakelijkheid van Mobility Media B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever voor de betreffende Overeenkomst heeft betaald aan Mobility Media B.V..

15.2. Mobility Media B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

15.3. Mobility Media B.V. sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Gebruiker. Meer in het bijzonder zal Mobility Media B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door Opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Site geplaatste informatie; de onmogelijkheid (delen van) de Site, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video's, te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Mobility Media B.V., waaronder de Site, door een derde.

15.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mobility Media B.V. of haar ondergeschikten.

ARTIKEL 16 VERWIJZINGEN
De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Mobility Media B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. Mobility Media B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

ARTIKEL 17 BEVEILIGING
Mobility Media B.V. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Mobility Media B.V. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

ARTIKEL 18 BETALINGSVOORWAARDEN
18.1. Opdrachtgever dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de Site, dan wel de op de factuur, aangegeven wijze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

18.2. Alle prijzen op de Site zijn exclusief BTW.

18.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Mobility Media B.V. gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief. Deze rente is Opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Mobility Media B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.

18.4. Indien Mobility Media B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Opdrachtgever aan Mobility Media B.V. worden vergoed.

18.5. Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Mobility Media B.V., ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.


ARTIKEL 19 ZEKERHEID
19.1. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Mobility Media B.V. zekerheid te stellen in de door Mobility Media B.V. gewenste vorm.

19.2. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Mobility Media B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.

ARTIKEL 20 DUUR EN (TUSSENTIJDSE) BEINDIGING
20.1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de gevallen genoemd in art. 22.2 en 22.4.

20.2. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.

20.3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in art.21.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Mobility Media B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

20.4. Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

ARTIKEL 21 DIVERSEN
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Mobility Media B.V. aangepast worden. Mobility Media B.V. adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Mobility Media B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
o de eigenaar: de eigenaar van de website;
o gebruik(en): alle denkbare handelingen;
o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
o de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Dagelijks zijn zo’n 3.000 professionals via Jobmotive op naar zoek naar een baan in de autobranche. Mis uw nieuwe medewerker niet: plaats uw vacature snel en voordelig op de grootste banensite voor de branche.

Sluit
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Het vinden van een nieuwe medewerker kan tijdrovend en dus kostbaar proces zijn. Vaak volstaat het plaatsen van een vacature om voldoende reacties van gekwalificeerde kandidaten te ontvangen. Maar sommige vacatures zijn lastiger invulbaar, bijvoorbeeld omdat het aanbod van personeel schaars is, of de concurrentie van andere bedrijven groot. Als het aantal of de kwaliteit van de reacties tegenvalt kan het helpen om ook op zoek te gaan naar kandidaten die zelf niet actief op zoek zijn naar een andere baan, maar die wel open staan voor een nieuwe uitdaging of passende kans die op hun pad komt. Dat kan door het inschakelen van een werving & selectiebureau, die de recruitment van u overneemt. Een dergelijk traject kost u al snel een fee van tussen de 10 en 25 procent van het jaarsalaris van de kandidaat. Hiervoor begeleidt het bureau dan het gehele traject. Een belangrijk deel, een gesprek en de definitieve selectie van de kandidaat, doet de werkgever echter meestal zelf. Jobmotive biedt u daarom een tussenoplossing waarmee u wél een selectie van geschikte kandidaten bereikt die niet actief op zoek zijn, maar zelf de selectiegesprekken voert. Voor een bedrag van slechts €1.400,-. Daarvoor ontvangt u een lijst van 10 kandidaten die niet actief op vacatures solliciteren maar wél geïnteresseerd in én gekwalificeerd zijn voor de vacature binnen uw bedrijf. Het bedrag van €1.400 geldt voor functies met een jaarsalaris van 60k of hoger. Voor functies daaronder geldt een toeslag van €500. Neem contact op voor meer informatie. info@jobmotive.nl of bel naar 020 580 0907.